Avís Legal

1. INFORMACIÓ GENERAL

El presente texto contiene el aviso legal (en adelante, el “Aviso Legal”) que ha sido elaborado en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, con la finalidad de regular el acceso y uso al presente sitio web https://smilaxescueladeartefloral.com/ (en adelante, la “Web”).

2. DADES IDENTIFICATIVES

Les dades identificatives i de contacte del titular i responsable de la Web són les que figuren a continuació:

SMILAX TALLER DE FLORÍSTICA S.L.
Dades registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona
NIF: B61002630
Domicili: Avinguda Neniamino Farina, 135, 08340, Vilassar de Mar (Barcelona)
Email: [email protected]
Telèfon: 652 5281 19

3. ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

L'accés i la utilització del Web està subjecte i, en conseqüència, es regirà per tot el que disposa aquest Avís Legal, sens perjudici de les condicions particulars que siguin aplicables a serveis concrets inclosos en aquesta.

El mer accés i la utilització de la Web atribueix la condició d'usuari (d'ara endavant, “l'Usuari” en singular, i els “Usuaris” en plural) del Web i comporta l'acceptació plena i sense reserves per part de l'Usuari, del total contingut de l'Avís Legal a la versió publicada a la Web en el moment d'aquest accés.

4. ACTUALITZACIÓ

Ens reservem la facultat de modificar i actualitzar la informació continguda a la Web, així com al present Avís Legal, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, sent responsabilitat de l'Usuari revisar-les en el moment de cada accés i/o utilització, posat que, la utilització dels serveis significarà la seva acceptació a la versió de l'Avís Legal que sigui vigent en el moment d'ús o contractació.

5. OBLIGACIONS DE L'USUARI

5.1. Veracitat de la informació

L'Usuari declara i s'obliga que tota la informació subministrada per ell en el curs de la utilització de la Web sigui certa, veritable, completa, precisa i que estigui autoritzat per divulgar-la.

5.2. Compliment de la legalitat

L'Usuari es compromet a utilitzar el Web de conformitat amb la legislació vigent, amb allò que disposa l'Avís Legal, així com amb la moral, la bona fe i l'ordre públic.

L'Usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar el Web amb fins il·lícits, contraris al que estableix l'Avís Legal, o de forma lesiva per als drets i els interessos del Titular del Web o de tercers.

El Titular del Web es reserva el dret a suspendre, interrompre, denegar o retirar l'accés i/o utilització del seu Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a qualsevol Usuari que incompleixi aquest Avís Legal.

5.3. Responsabilitat de l'usuari

L'Usuari haurà d'utilitzar la Web i els seus continguts sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

L'Usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que el Titular del Web pugui patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l'incompliment per part de l'Usuari de l'Avís Legal.

6. DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts de la Web (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, marques, logos, noms comercials, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat del Titular del Web o el Titular de la Web ha estat degudament autoritzat per al seu ús, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

7. CONTINGUTS D'ALTRES LLOCS WEB

La Web pot posar a disposició dels Usuaris enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a través de dispositius tècnics com ara, entre d'altres, enllaços d'hipertext, banners, botons, directoris i qualsevol altra eina de cerca que permeti a l'Usuari accedir a llocs web diferents de la web o llocs web de tercers (d'ara endavant, “Links”). La utilització de Links no implica que hi hagi dependència amb el Titular del Web, llevat que es digui expressament el contrari, ni suposa l'acceptació, aval o recomanació per part del Titular del Web dels continguts o serveis que ofereix, ni garantia alguna a l'Usuari. Per tant, l'Usuari haurà de valorar sota la seva responsabilitat la navegació als altres llocs web a través dels esmentats Links, quedant el Titular del Web exonerat de tota responsabilitat en relació amb la informació, dades, arxius, productes, serveis i qualsevol classe de material existent a les pàgines a què s'accedeixi a través dels Links.

De la mateixa manera, tots aquells Links entre qualsevol lloc web i el Web no impliquen, per la seva mera existència, cap relació legal entre el Web i el web que incorpori aquests Links, així com tampoc el coneixement i acceptació per part del Titular del Web de la seva existència i contingut.

8. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

En la mesura que ho permeti la legislació vigent, el Titular de la Web s'eximeix de tota responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

  1. De qualsevol error, supressió, retard o anomalia que es pugui produir en la transmissió i el funcionament del Web, que tinguin origen en causes de força major o fortuïta (ja siguin problemes d'internet, errors informàtics, avaries telefòniques, hackers, etc.) , o que hagués estat causat per mala fe de l'Usuari.
  2. De la utilització inadequada que els Usuaris puguin fer de la Web o de les webs denllaç, i que resultin en una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, o en altres il·lícits civils o penals.
  3. De les reclamacions de tercers que es derivin de lús indegut per lUsuari de la Web.
  4. Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests poguessin mantenir alguna relació contractual amb el Titular del Web.
  5. De l'accés i l'ús del web a continguts no aptes, així com l'enviament de dades, per part de menors d'edat, sense el consentiment dels pares o tutors, quan la llei així ho requereixi, sent responsabilitat dels progenitors o tutors exercir el control adequat perquè els menors a càrrec seu evitin l'accés i ús a continguts no aptes.
  6. Dels errors o omissions, o desactualització dels continguts publicats a la Web.
  7. De les dades incertes, imprecisos, incorrectes o incomplets facilitades per l'Usuari que impedeixin transmetre els productes o serveis contractats i/o contactar amb l'Usuari.

9. NUL·LITAT I INEFICÀCIA

Si qualsevol clàusula del present Avís Legal fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint en tota la resta, la resta de clàusules i tenint-se aquesta disposició o la seva part que resulti afectada per no posada, llevat que, per resultar essencial al present Avís Legal, les hagués d'afectar de manera integral.

10. LLEI APLICABLE

El present Avís Legal, així com totes aquelles relacions que puguin sorgir entre l'Usuari i el Titular del Web per l'accés i la utilització del Web, s'interpretaran i es regiran de conformitat amb la Llei Espanyola.

Article afegit a la cistella.
0 items - 0
ca